Prodávající René Jetmarová, IČO 49322079, se sídlem Pardubice, Na Bukovině 1420 zpracovává osobní údaje jako provozovatel podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné
nařízení o ochraně údajů) ( "GDPR") na následující účely:

 • Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníků a potenciálních zákazníků za účelem plnění smlouvy uzavřené s klientem o koupi zboží provozovatele a nezbytných operací potřebných k uzavření této smlouvy na právním základě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (plnění smlouvy). V této souvislosti vyžaduje při uzavření smlouvy (objednávce zboží) od (potenciálních) zákazníků údaje, které jsou nezbytné pro dodání objednaného zboží (splnění smlouvy) a jejich neposkytnutí má za následek, že prodávající nemůže vyřídit objednávku a nedojde k uzavření smlouvy. Prodávající uchovává osobní údaje pro tento účel během trvání smluvního vztahu se zákazníkem a do konce promlčecí doby případných nároků z ní vyplývajících.
 • Prodávající zpracovává osobní údaje také za účelem přímého marketingu svého zboží, tj. zasílání adresných nabídek svým zákazníkům případně potenciálním zákazníkům v následujících formách:
  • Prostřednictvím listinných zásilek na základě oprávněného zájmu Prodávajícího nabízet své zboží;
  • Prostřednictvím elektronické komunikace na základě oprávněného zájmu Prodávajícího nabízet své zboží;
  • Prostřednictvím telefonické komunikace na základě souhlasu dotčené osoby, pokud Kupující nebo jiná dotčená osoba poskytla svůj dobrovolný souhlas, a to na dobu 10 let. Kupující resp. jiná dotčená osoba může svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to buď telefonicky, písemně, e-mailem nebo prostřednictvím internetové stránky Prodávajícího, přičemž to nebude mít vliv na zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu
 • Kupující resp. jiná dotyčná osoba má právo vznést námitku ke zpracovávání jejích osobních údajů pro účely přímého marketingu kteroukoliv z výše uvedených forem (poštovní / e-mailový / telefonní marketing) .V případě uplatnění námitky Prodávající zastaví další zasílání nabídek (podle obsahu námitky). Na právním základě podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (zákonná povinnost) bude pro tento účel Prodávající dále evidovat kontaktní údaje dotyčné osoby, která uplatnila námitky, a to do ukončení marketingové aktivity, proti níž směřovala námitka.
 • Prodávající zpracovává osobní údaje v souvislosti s vymáháním pohledávek a obrany proti nárokům třetích osob na základě oprávněného zájmu Prodávajícího na prokazování, uplatňování a hájení právních nároků resp. na základě smlouvy uzavřené s dotyčnou osobou, pokud nárok vyplývá z této smlouvy. Prodávající zpracovává údaje pro tento účel po dobu nezbytnou k vydobytí pohledávky a během zákonných promlčecích / prekluzivních lhůt. 
 • Prodávající zpracovává osobní údaje také tam, kde je to nezbytné ke splnění jeho zákonných povinností, zejména v oblasti účetních a daňových předpisů, spisové a archivace na základě plnění zákonné povinnosti (zákon o účetnictví, zákon o dani z příjmu, zákon o DPH, obchodní zákoník, občanský zákoník atd.). Údaje se uchovávají během retenčních lhůt vyžadovaných zákonem.
 • Prodávající zpracovává pouze osobní údaje osob ve věku od 18 let. (Potenciální) zákazníci jsou při kontaktu s prodávajícím povinni potvrdit, že jsou starší 18 let.

Prodávající využívá při zpracovávání osobních údajů externích poskytovatelů služeb (zprostředkovatelů podle čl. 28 GDPR), jejichž aktuální seznam je součástí
Všeobecných obchodních podmínek. Osobní údaje dotčených osob mohou být poskytnuty třetím osobám, pokud je to právní základ, například provozovateli nebo
kurýrní společnosti v souvislosti s doručením zásilek, podniku poskytujícímu služby elektronických komunikací v souvislosti s elektronickou komunikací, bankám v
souvislosti s platebními operacemi, státním orgánům v rámci výkonu jejich působnosti, daňovým, právním a jiným poradcem provozovatele, soudem a exekutorem v souvislosti s vymáháním pohledávek apod. 

Kupující resp. jiná dotyčná osoba se může na Prodávajícího obrátit se žádostí o přístup k osobním údajům (o informace o zpracovávání svých osobních údajů) dle čl.
15 GDPR, o opravu nebo výmaz podle čl. 16 a 17 GDPR, o omezení zpracování podle čl. 18 GDPR a se žádostí o získání nebo přenos svých osobních údajů dalšímu
provozovateli (přenositelnost údajů) dle čl. 20 GDPR nebo vznést námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR. Dotyčná osoba se může se svou stížností, námitkou
nebo žádostí o informace ohledně zpracování osobních údajů obrátit na odpovědnou osobu jmenovanou prodávajícím (viz kontaktní údaje uvedené níže). 

Dotčené osoby mohou výše uvedené práva uplatnit písemně / telefonicky / e-mailem na následujících kontaktních místech prodávajícího:
René Jetmarová
Pardubice, Na Bukovině 1420
Tel.:……………………………e-mail:…………………………..

Účinnost: 25. 5. 2018

Načítám