JEDNODUŠE JAZYKEM R-JET

Obchodní podmínky jsou většinou pro spotřebitele na čtení velmi složité a rozsáhlé. My bychom Vás ale chtěli ujistit, že pokud budete mít jakékoliv dotazy k nakoupenému zboží na našem e-shopu, napište nám na e-mail info@rjet-cepice.cz nebo zavolejte na tel. 603556398. Rádi se Vám budeme věnovat a pokud to bude možné, co nejrychleji vše potřebné společně vyřídíme. Co ale neovlivníme, jsou kurýrní služby, které negarantují za kolik dní Vám zásilku dovezou. Zpravidla to je do druhého či následujícího dne.

René Jetmarová

Majitelka R-JET

 

René Jetmarová
Na Bukovině 1420
53003 Pardubice – Bílé předměstí
Podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku pod IČO 49322079

Prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.rjet.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Tyto obchodní podmínky firmy René Jetmarová se sídlem Na Bukovině 1420, 53003 Pardubice, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu (dále jen e-shopu) prodávajícího.
 • Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.rjet.cz
 • Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.rjet.cz a další související právní vztahy.
 • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
 • Znění těchto obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Změna obchodních podmínek se stává účinnou okamžikem jejího zveřejnění na internetové adrese e-shopu rjet.cz. Taková změna nemá žádný vliv na práva a povinnosti vzniklá před účinností změny.
 • Ustanovení, která byla sjednána v individuální smlouvě jinak, než je ve stávajících obchodních podmínkách, mají přednost. 
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 • Kupující může provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 • Kupující je povinen při objednávání zboží uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Kupující bere na vědomí, že internetový obchod nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • Internetový obchod (dále jen e-shop) obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji. U každého zboží nabízeného na e-shopu je uvedena cena, včetně DPH.
 • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v e-shopu. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé.
 • Prodávající po obdržení každé objednávky tuto objednávku potvrdí informativním emailem na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen elektronická adresa kupujícího“).
 • Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost dodat kupujícímu objednané zboží a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží. Kupujícímu vzniká povinnost zaplatit prodávajícímu kupní cenu dle sjednaných platebních podmínek a dodané zboží převzít.
 • Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na e-shopu www.rjet.cz
 • Objednávka kupujícího, na jejímž základě vznikla kupní smlouva bude uložena u prodávajícího s tím, že kupujícímu nebude umožněno do ní nahlížet. 

4. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny na e-shopu a jsou konečné, včetně DPH. Ceny nezahrnují náklady na dopravu objednaného zboží.
 • Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě. Výše kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedeného na e-shopu v době odeslání objednávky kupujícím.
 • Způsob úhrady kupní ceny a nákladů spojených s dodáním zboží bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího určenou v objednávce, kdy kupující má možnost si zvolit způsob platby: 
  • on-line platba kartou přímo z e-shopu prodávajícího;
  • platba převodem na firemní účet
 • Kupující je také povinen společně s kupní cenou zaplatit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši.
 • Daňový doklad prodávající doručí kupujícímu společně se zbožím.

5. DOPRAVA A DODACÍ PODMÍNKY

 • Prodávající dodává zboží kupujícímu prostřednictvím některého z následujících přepravců: GEIS – DPD Parcel CZ kurýrní služba, kterého si kupující zvolí v rámci své objednávky a to na adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce anebo prostřednictvím ZÁSILKOVNY, kdy kupující uvede v objednávce přesnou adresu místa, kde si zásilku s objednaným zbožím vyzvedne.
 • Dodání zboží je realizováno pouze v pracovní dny, a to v termínech dle kupní smlouvy (dále jen dodací lhůta“). V případě platby kupní ceny za zboží bankovním převodem na účet prodávajícího počne tato dodací lhůta běžet až poté, co bude příslušná částka připsána na bankovní účet prodávajícího. Většinou jsou zásilky od podání doručovány do druhého dne. Přepravní společnost GEIS – DPD ani ZÁSILKOVNA však tento termín dodání NEGARANTUJE. Pokud bude naše  společnost informována kupujícím o zpoždění zásilky, bude prodávající neprodleně kontaktovat danou přepravní polečnost a bude vhodnou formou informovat kupujícího o stavu zásilky. V tomto případě má kupující právo od smlouvy odstoupit.
 • Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je vždy prodávajícím zabaleno do ochranných obalů způsobem obvyklým, tak aby se předešlo poškození zboží.
 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, nebo v případě neposkytnutí dostatečné součinnosti kupujícím k uskutečnění předání zboží, je prodávající oprávněn požadovat náhradu důvodně vynaložených nákladů spojených s takovým opakovaným doručováním, a to zejména poplatek za uskladnění podle platných právních předpisů a náklady za opakované doručování, resp. dodání s jiným způsobem doručení. Tyto dodatečné náklady spojené s doručováním podle věty předcházející uhradí kupující prodávajícímu v termínu, uvedeném v dopise nebo emailu, který zašle prodávající kupujícímu.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě zjištění jakýchkoliv závad toto uvést do dodacího listu. V případě shledání důvodného porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. V tomto případě není prodávající oprávněn požadovat náhradu nákladů podle odst. 3 tohoto článku kupujícím. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
 • Prodávající zajišťuje dopravu zakoupeného zboží pouze v rámci České republiky. V případě, že má být zboží doručeno mimo uvedená území, zajistí si dopravu sám kupující, případně je možná dohoda s prodávajícím. 

6. NÁKLADY NA PŘEPRAVU ZBOŽÍ

 • Zboží je doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením celé kupní ceny včetně nákladů spojených s dodáním zboží a předáním zboží.

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY A JEJÍ ZRUŠENÍ

 • Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, je kupující povinen vrátit prodávajícímu zboží ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Pokud kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dopravy, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu v případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží náklady za dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Vracené zboží zašle kupující na adresu prodávajícího, která je uvedena ve firemních kontaktech na stránkách e-shopu ze kterého si kupující zboží objednal.
 • Kupující nese náklady za vrácení zboží prodávajícímu v případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 
 • Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu potvrdit přijetí tohoto odstoupení od smlouvy elektronicky na e mailovou adresu udanou kupujícím při uzavírání kupní smlouvy. Prodávající nenese zodpovědnost za nedoručení potvrzení o o odstoupení smlouvy, při chybném uvedení emailové adresy kupujícího.
 • V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží nekompletní nebo jakkoliv poškozeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Prodávající je povinen v případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, vrátit kupujícímu finanční prostředky převodem na účet.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

 • Dodané zboží bude mít kvalitativní vlastnosti dohodnuté v kupní smlouvě, stanovené příslušnými právními předpisy a normami, případně vlastnosti obvyklé.
 • Na dodané zboží poskytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží v záruční době za nové, začíná běžet nová záruční doba. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. 
 • Nároky kupujícího z vadného plnění (včetně způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2177 a § 2161 až 2174 zákonem č. 89/2012 Sb., a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího na adrese uvedené v záhlaví těchto obchodních podmínek.
 • Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží, aby mohlo být posouzeno, s projevem vůle kupujícího směřující k reklamaci zboží.
 • Kupující je povinen přizpůsobit zboží přepravě, kterou při reklamaci zvolil, tedy zejména opatřit zboží ochranným obalem tak, aby nedošlo při přepravě k poškození. Zboží je třeba dodat kompletní tak, aby bylo možné uplatněnou vadu posoudit. Koupě zboží musí být vždy v rámci uplatnění reklamace prokázáno. K reklamovanému zboží se doporučuje přibalit veškerou písemnou dokumentaci a příslušenství, záruční list a doklad o zaplacení. 
 • Následně bude reklamace posouzena, bude rozhodnuto o její důvodnosti a vyhotoven reklamační protokol, který bude obsahovat popis závady, datum reklamce a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pokud bude reklamace zamítnuta pro nedůvodnost, bude v reklamačním protokolu uvedena tato skutečnost.
 • Lhůta k vyřízení reklamace činí 30 dnů a běží ode dne uplatnění reklamace ve smyslu odst. 4 tohoto článku. Nebude-li reklamace ve lhůtě 30 dnů vyřízena, má kupující práva dle ust. § 2106 zákona č. 89/2012 Sb., tedy právo odstoupení od smlouvy, slevu, odstranění vady a dodání nového zboží.
 • Zboží bude ve lhůtě pro vyřízení reklamace zasláno na adresu uvedenou kupujícím, případně, nebude-li tato adresa uvedena, bude zasláno na dodací adresu uvedenou pří objednávce zboží. Pokud si kupující nepřevezme zboží na adrese uvedené v reklamačním protokole či na dodací adrese, má prodávající nárok na náklady odpovídající opakovanému dodání zboží a/nebo poplatek za uskladnění stanovený dle platných předpisů.
 • Kupující má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva:
  • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva kupujícímu náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje zejména, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,
  • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy. 

Volbu způsobu vyřízení reklamace provádí kupující.

 • Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 • Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit.
 • Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6ti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 • V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz


9.  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
 • Osobní údaje kupujícího budou zpracovány a použity výhradně v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 
 • Kupující je povinen své osobní údaje při objednávce prováděné prostřednictvím e-shopu uvádět správně a pravdivě.
 • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.
 • Kupující je oprávněn kdykoliv souhlas z části nebo zcela odvolat. Kupující má dále právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, právo na odstranění stavu vzniklého zpracováním údajů v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., právo na blokování nesprávných údajů nebo jejich likvidaci a rovněž práva vymezená v ust. § 21 zákona č. 101/2000 Sb., zejména písemně žádat o poskytnutí informací o svých osobních údajích zpracovaných prodávajícím, o vysvětlení, kdy prodávající je povinen v těchto případech bez zbytečného odkladu řádným způsobem odpovědět.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na e-shopu v den uzavření kupní smlouvy. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a toto právo je právem rozhodným. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího jako spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 
 • Okamžikem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 • Kupující souhlasí uzavřením kupní smlouvy se zasíláním informací souvisejících se zbožím nebo službami a se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího a s ukládáním tzv. souborů cookies na svém počítači. Oba souhlasy je možné odvolat oznámením zaslaným na adresu sídla prodávajícího či na email reneej@volny.cz
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné či nevynutitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.
 • Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.10 2020.

11. PRO PODNIKAJÍCÍ OSOBY

Shora uvedené obchodní podmínky pro kupující – spotřebitele platí rovněž pro osoby, které při uzavírání smlouvy nevystupují jako spotřebitelé, tedy které při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím, kterým je René Jetmarová, Na Bukovině 1420, 53003 Pardubice, IČO 49322079, DIČ CZ5952010482, jednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (viz. ust, § 419 zákona č. 89/2012 Sb.), a to vyjma čl. I. odst. 1, 2, 3 a 6, dále vyjma celého čl. VII, a dále vyjma čl. VIII. odst. 7, který nadále zní: Lhůta k vyřízení reklamace činí 60 dnů., a čl. VIII. odst. 2, který nadále zní: Na dodané zboží poskytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost v délce 24 měsíců (dále jen ,,záruční doba“). Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci (expirace), skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží v záruční době za nové, začíná běžet nová záruční doba. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. Právní vztahy mezi prodávajícím a osobami, které jednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.

FIREMNÍ KONTAKTY

René Jetmarová
Na Bukovině 1420
53003 Pardubice
ICO 49322079
DIČ cz5952010482
TEL. +420603556398
E-MAIL reneej@volny.cz

Načítám